Изберете, за да продължите

Уебсайтът foundationmedicine.bg е информационен уебсайт, който предоставя информация относно принципите и прилагането на прецизната медицина и на геномното профилиране, както и за предоставяните от Foundation Medicine, Inc. услуги. Изберете една от двете опции, преди да продължите посещението на сайта.

Важна информация в подкрепа на взимане на ефективни, персонализирани решения за лечение

Както всеки човек, така и всеки тумор е уникален. Нашето портфолио от широко валидирани услуги за изчерпателно геномно профилиране* дава важна информация в подкрепа на взимане на ефективни, персонализирани решения за лечение – в оптимален, благоприятен момент в лечението на Вашите пациенти.1–9

Подход на изчерпателно геномно профилиране

Подходът на изчерпателното геномно профилиране на Foundation Medicine прави широкообхватен анализ на туморния геном, за да открие клинично значимите алтерации и сигнатури и потенциално да разшири възможностите  за лечение на пациентите.1,2,4–6,8–14  Клиницистите получават ясен, задълбочен доклад, който им помага при вземането на клинични решения, давайки информация за геномния профил на тумора на пациента, за свързаните с тях таргетни терапии, имунотерапии† както и за подходящи клинични изпитвания.15

Висококачествено портфолио от услуги

Нашето портфолио от широко валидирани услуги за изчерпателно геномно профилиране дава важна информация в подкрепа на взимане на ефективни, персонализирани решения за лечение – в оптимален, благоприятен момент от лечението на Вашите пациенти.1–9Преглед на услугите

Съвместен ангажимент

Като част от дългосрочния ни ангажимент да работим за напредъка на прецизната медицина, лидерът в областта на молекулярната информация, Foundation Medicine, стана член на Групата Рош. Рош и Foundation Medicine заедно предлагат на пациентите с ракови заболявания в цял свят изчерпателно геномно профилиране, комбинирайки експертните знания и ангажимента в областта на онкологията на Рош с водещата технология, валидиране и опит в туморното профилиране на Foundation Medicine.16

*Изчерпателното геномно профилиране е подход за секвениране от следващо поколение, който може да открие както новите, така и известните варианти, включително всички класове геномни алтерации (базови субституции, инсерции и делеции, промени в броя на копията и генни пренареждания) и геномни сигнатури (например, Туморен мутационен товар [TMB] и Кръвен туморен мутационен товар [bTMB], Микросателитна нестабилност [MSI] или Загуба на хетерозиготност [LoH]), за да предостави прогностична, диагностична и предиктивна информация в подкрепа на решения за лечението на пациенти с всички видове рак (данните от изчерпателното геномно профилиране могат да бъдат получени от използването на цялостната услуга, обработване на данните и създаване на доклад, или чрез собствени решения за провеждане на изследвания).

†Одобрените терапии са подредени по азбучен ред, съгласно терапевтичните категории на NCCN (за допълнителна информация относно категориите на NCCN, моля, вижте NCCN Compendium® на www.nccn.org).

‡Клинично валидиране на базата на доказано съответствие със следните тестове за съпътстваща диагностика: cobas® EGFR Mutation Test, Ventana ALK (D5F3) CDx Assay, Vysis ALK Break-Apart FISH Probe Kit, therascreen® KRAS RGQ PCR Kit, Dako HER2 FISH PharmDx® Kit, cobas® BRAF V600 Mutation Test, THxID® BRAF kit. За повече информация, моля, вижте Техническите спецификации на FoundationOne®CDx, които можете да намерите на: www.foundationmedicine.com/test/foundationone-cdx.

§Клинично валидиране на базата на доказано съответствие със следните тестове за съпътстваща диагностика: cobas® EGFR Mutation Test v2, анализ за клинично проучване (CTA=clinical trial assay) на базата на полимеразна верижна реакция с използването на туморна тъкан, и външно валидиран анализ на базата на циркулираща безклетъчна ДНК със секвениране от следващо поколение. За повече информация, моля, вижте Техническите спецификации на FoundationOne Liquid® CDx, които можете да намерите на: www.foundationmedicine.com/test/foundationone-liquid-cdx.

¥TMB, докладван от FoundationOne CDx и FoundationOne Heme. bTMB, докладван от FoundationOne Liquid CDx. MSI, докладвана от FoundationOne CDx и FoundationOne Heme, MSI-H, докладвана от FoundationOne Liquid CDx.

bTMB, Кръвен туморен мутационен товар; FDA, Агенция по храните и лекарствата на САЩ; FFPE, фиксиран във формалин и включен в парафин; MSI, Микросателитна нестабилност; NCCN, National Comprehensive Cancer Network; NGS, секвениране от следващо поколение; LoH, Загуба на хетерозиготност; TMB, Туморен мутационен товар.

Референции:

1.  FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2022. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundation medicine/bg/foundationmedicine(Accessed January 2023).

2.  Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.

3.  FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Available at: https://www.fda.gov/medical-devices/recently-approved-devices/foundationone-cdx-p170019 (Accessed January 2023).

4.  Clark TA et al. J Mol Diagn 2018;20:686–702.

5.   FoundationOne Liquid CDx Technical Specifications, 2022. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/bg/foundationmedicine (Accessed January 2023).

6.   Clinical and analytical validation data for FoundationOne Liquid CDx. Woodhouse R et al. (2020) Clinical and analytical validation of FoundationOne Liquid CDx, a novel 324-Gene cfDNA-based comprehensive

genomic profiling assay for cancers of solid tumor origin. PLoS ONE 15(9): e0237802. September 25, 2020 Accessed at: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0237802 (Accessed January 2023).

7.    FoundationOne Liquid CDx FDA Approval, 2020. Available at: https://www.foundationmedicine.com/press-releases/445c1f9e-6cbb-488b-84ad-5f133612b721 (Accessed  January 2023).

8.   FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2022. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/bg/foundationmedicine (Accessed January 2023).

9.   He J et al. Blood 2016; 127: 3004–3014.

10.  Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.

11.   Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.

12.   Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.

13.   Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.

14.   Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.

15.   FoundationOne®CDx Sample Report. Available at: FoundationOne CDx Sample Report. Available at: https://assets.ctfassets.net/w98cd481qyp0/2pusoGEB1tZXWHYL3vlDnv/e1aa45e924dd61e4faa0e843a08425b3/F1CDx_Lung_Adenocarcinoma_EGFR_Sample_Report.pdf (Accessed January 2023) 

16. Roche Media Release, 2018. Available at: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-06-19.htm (Accessed January 2023).