Изберете, за да продължите

Уебсайтът foundationmedicine.bg е информационен уебсайт, който предоставя информация относно принципите и прилагането на прецизната медицина и на геномното профилиране, както и за предоставяните от Foundation Medicine, Inc. услуги. Изберете една от двете опции, преди да продължите посещението на сайта.
Orange

 

 

 

Нашата иновативна, валидирана от FDA тъканно-базирана услуга за изчерпателно геномно профилиране за всички солидни тумори, която помага за вземането на ефективни, персонализирани решения за лечение. 1─3

Гени и геномни сигнатури

Изчерпателна оценка само с един тест

FoundationOne CDx изчерпателно изследва туморния геном, оценявайки четирите основни класа геномни алтерации в 324 свързани с рака гена, като едновременно докладва TMB и MSI, което може да помогне при предоставянето на информация за използването на имунотерапии. 1,2,15─23 В допълнение, FoundationOne CDx докладва геномна загуба на хетерозиготност (LoH), която може да дефинира дали туморът е с положителен дефицит на хомоложна рекомбинация (HRD+) и да даде информация за приложение на PARP (poly-ADP ribose polymerase)инхибитори.24,25

Валидиране

На базата на изчерпателна платформа, одобрена от FDA

FoundationOne CDx се базира на нашата аналитично и клинично валидирана изчерпателна платформа, одобрена от FDA.3,4 Може да се доверите на данните, генерирани от FoundationOne CDx, благодарение на проверката и одобрението на работния процес от FDA, включително на аналитичното и клиничното валидиране и биоинформатиката.3,4
Задълбочен доклад

Докладът за ЕС включва терапии, одобрени в ЕС, в подкрепа на вземането на клинични решения§5

Ясният, задълбочен доклад дава информация за геномния профил на тумора на Вашия пациент, както и за свързаните таргетни терапии, имунотерапиите и съответните клинични изпитвания.5 Одобрените терапии са подредени по азбучен ред, съгласно терапевтичните категории на NCCN. Докладът също така обръща внимание на важните гени, свързани със заболяването, в които няма открити алтерации, подлежащи на докладване, както и на геномните алтерации, асоциирани с потенциална резистентност към терапия, за да помогне за изключване на потенциално неефективното лечение. 5 Докладите варират в зависимост от регионалните разлики, напр. докладите на ЕС изброяват одобрени в ЕС терапии, в подкрепа на вземането на клинични решения.§

Последователността на докладите от различни услуги на FoundationOne подпомага сравняването на резултатите в хода на лечение на пациента.

Нови възможности

Открива възможности за лечение

FoundationOne CDx може да открие клинично значими геномни алтерации, които другите тестове пропускат, с което открива нови възможности за лечение.§ 6–14

Ключови алтерации при НДРБД

Ефективно тестване

Спестява тъкан и време

FoundationOne CDx предлага цялата информация наведнъж само с един тест, спестявайки тъкан и време.

FoundationOne CDx Инструкции за пробата можете да намерите тук.

*Базови субституции, инсерции или делеции, промени в броя на копията и генни пренареждания.

†Клиничното валидиране е демонстрирало съответствие със следните тестове за съпътстваща диагностика: cobas® EGFR Mutation Test, Ventana ALK (D5F3) CDx Assay, Vysis ALK Break-Apart FISH Probe Kit, therascreen® KRAS RGQ PCR Kit, Dako HER2 FISH PharmDx® Kit, cobas® BRAF V600 Mutation Test, THxID® BRAF kit. За повече информация, моля, вижте Техническите спецификации на FoundationOne®CDx, които можете да намерите на: www.foundationmedicine.com/test/foundationone-cdx.

‡За допълнителна информация относно NCCN категориите, моля, вижте NCCN Compendium® (www.nccn.org).

‡Терапиите, съдържащи се във версията за ЕС на доклада, може да са били одобрени чрез централизирана процедура на ЕС или национална процедура в страна-членка на ЕС.

¥На базата на проучване на съответствие с FoundationOne®. FoundationOne CDx прилага същия подход на изчерпателното геномно профилиране и е напълно съпоставим с FoundationOne.

EGFR, рецептор на епидермалния растежен фактор; FDA, Агенция по храните и лекарствата на САЩ; FISH, флуоресцентна in situ хибридизация; LoH, загуба на хетерозиготност; IHC, имунохистохимия. MSI, микросателитна нестабилност; NCCN, National Comprehensive Cancer Network; NGS, секвениране от следващо поколение. НДРБД, недребноклетъчен рак на белия дроб; PARP инхибитор, poly-ADP ribose polymerase; PD-L1, лиганд на програмирана клетъчна смърт 1; TKI, тирозин-киназен инхибитор; TMB, туморен мутационен товар.

Референции:

1.      Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.

2.      FoundationOne®CDx Technical Specifications 2020. Available at: https://www.foundationmedicine.com/test/foundationone-cdx  (Accessed May 2021).

3.      FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Available at: https://www.fda.gov/medical-devices/recently-approved-devices/foundationone-cdx-p170019 (Accessed May 2021).

4.       FoundationOne®CDx Clinical and analytical validation, https://www.rochefoundationmedicine.com/content/websites/fmi-landing/en/accessandfunding.html (Accessed May 2021)

5.      FoundationOne CDx Sample Report. Available at: https://assets.ctfassets.net/w98cd481qyp0/2pusoGEB1tZXWHYL3vlDnv/b2a6ede771218a007f9ca36fe76c2c70/F1CDx_NSCLC_CDx_Elevated_TMB.pdf (Accessed May 2021).

6.      Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.

7.      Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.

8.      Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.

9.      Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.

10.   Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.

11.   Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268.

12.   Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2016; 15: 743–752.

13.   Wheler JJ et al. Cancer Res 2016; 76: 3690–3701.

14.   Dhir M et al. Cancer Med 2017; 6: 195–206.

15.   Zhao P et al. J Hematol Oncol 2019; 12: 54.

16.   Abida W et al. JAMA Oncol 2019; 5: 471–478

17.   FDA approves pembrolizumab for first-line treatment of MSI-H/dMMR colorectal cancer. Available at: https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-pembrolizumab-first-line-treatment-msi-hdmmr-colorectal-cancer (Accessed May 2021).

18.   NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Prostate Cancer. Version 2.2021, Feb 17 2021. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf

19.   Kok M et al. ESMO Open 2019; 4(Suppl 2): e000511.

20.   Gandara DR et al. Nat Med 2018; 24: 1441–1448.

21.   FDA approves pembrolizumab for adults and children with TMB-H solid tumors, 2020. Available at: https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-pembrolizumab-adults-and-children-tmb-h-solid-tumors (Accessed May 2021).

22.   Marabelle A et al. Ann Oncol. 2019;30(suppl_5):v475-v532.

23.   Yarchoan M et al. JCI Insight 2019; 4: e126908.

24.   Swisher EM et al. Lancet Oncol 2017; 18:75−87.

25.   Coleman RL et al. Lancet 2017; 390:1949−61.

26.   Merker JD et al. J Clin Oncol 2018; 36: 1631–1641.

27.   Scheerens H et al. Clin Transl Sci 2017; 10: 84–92.

28.   NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Non-Small Cell Lung Cancer. Version 4.2021- March 3, 2021. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf (Accessed May 2021)

29.   Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22: 3281–3285.

30.   Ali SM et al. Oncologist 2016; 6: 762–770.

31.   Pekar-Zlotin M et al. Oncologist 2015; 20: 316–322

32.   FoundationOne Liquid CDx Technical Specifications, 2020. Available at: https://www.foundationmedicine.com/test/foundationone-liquid-cdx  (Accessed May 2021).

33. Woodhouse R et al. (2020) Clinical and analytical validation of FoundationOne Liquid CDx, a novel 324-Gene cfDNA-based comprehensive genomic profiling assay for cancers of solid tumor origin. PLoS ONE 15(9): e0237802. September 25, 2020 Accessed at: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0237802 (Accessed May 2021).