Изберете, за да продължите

Уебсайтът foundationmedicine.bg е информационен уебсайт, който предоставя информация относно принципите и прилагането на прецизната медицина и на геномното профилиране, както и за предоставяните от Foundation Medicine, Inc. услуги. Изберете една от двете опции, преди да продължите посещението на сайта.
orange

Как реализираме потенциала на прецизната медицина?

Презицна медицина

Преходът към прецизната медицина 

Клиничната практика навлиза в ерата на прецизната медицина, в която молекулярните изследвания позволяват лечението да се персонализира в зависимост от уникалния геномен профил на тумора.1–3 Лечението на раковите заболявания става все по-комплексно с откриването на все по-голям брой таргетни гени и нарастването на възможностите за лечение;4–8 през 2018 г. е имало 849 молекули в късна фаза на разработване, 91% от които са били таргетни лечения.9 Необходим е един развиващ се подход към клиничната диагностика и вземането на решения, за да се справим с тази нарастваща комплексност и да реализираме потенциала на прецизната медицина.4,10

Геномни подходи

Идентифициране на клинично важната геномна информация

Съществуват четири основни класа геномни алтерации: базови субституции, инсерции или делеции, промени в броя на копията и генни пренареждания. Но могат ли съвременните диагностични подходи да се справят със задачата да ги идентифицират? При изследванията за отделни биомаркери, използващи общи диагностични техники, като PCR/IHC/FISH, и мултигенните тестове на „горещи точки” със секвениране от следващо поколение (NGS) има риск от пропускане на геномни алтерации, които могат да бъдат от критично значение за терапевтичните планове за лечение на пациентите.4,11–13

Освен това, комплексните пан-туморни геномни сигнатури, като Туморен мутационен товар (TMB), кръвен Туморен мутационен товар (bTMB) и Микросателитна нестабилност (MSI), могат да дадат ценна допълнителна информация в подкрепа на персонализираните планове за лечение. Установено е, че MSI е геномна сигнатура, която дава информация за възможността за приложение на имунотерапия и се препоръчва от клиничните ръководства по онкология.14–18 TMB и bTMB са експлораторни геномни сигнатури, които дават информация за възможността за приложение на имунотерапии, независимо от PD-L1 експресията.19–24 Изчерпателното геномно профилиране е единствената налична рутинна клинична възможност за определяне на TMB и bTMB. 19–22 

*TMB, докладван от FoundationOne CDx и FoundationOne Heme. bTMB, докладван от FoundationOne Liquid CDx. MSI, докладвана от FoundationOne CDx и FoundationOne Heme, MSI-H, докладван от FoundationOne Liquid CDx.
Еволюционен подход

Еволюция в диагностиката и вземането на клинични решения

За да гарантираме, че пациентите с онкологични заболявания могат да имат полза от последните иновации в лечението, имаме нужда от развиващ се подход в клиничната диагностика и процеса на вземане на решения, който:

  • Открива клинично значимите геномни алтерации и сигнатури
  • Оказва подкрепа при вземането на клинични решения
  • Персонализира плановете за лечение на пациентите

Изчерпателното геномно профилиране е особено важно, за да се гарантира, че пациентите могат да имат полза от последните иновации в лечението. 1,10,25

NCCN (National Comprehensive Cancer
Network) за НДРБД настоятелно
препоръчва по-широко молекулярно
профилиране с цел откриването на редки
драйвър (водещи) мутации, за които има
ефективни лекарства или могат да насочат
пациента за участие в наличните клинични
проучвания. Широкото молекулярно
профилиране е ключов компонент за
подобряването на грижата за пациентите с
НДРБД

NCCN Guidelines for NSCLC Version 1, 202325

“Когато са налични, мултиплексните секвениращи панели са за предпочитане пред множеството единични тестове за откриване на други възможности за лечение, а не само изследване на EGFR, ALK, BRAF и ROS1.”

 

ASCO endorsement of CAP/IASLC/AMP guidelines for lung cancer, 201826,27

AMP, Асоциация за молекулярна патология; ASCO, Американско дружество по клинична онкология; bTMB, Кръвен туморен мутационен товар; CAP, Колегия на американските патолози; FISH, флуоресцентна in situ хибридизация; IASLC, Международна асоциация за изследване на рака на белия дроб; IHC, имунохистохимия; MSI, микросателитна нестабилност. NCCN, National Comprehensive Cancer Network; NGS, секвениране от следващо поколение; НДРБД, недребноклетъчен рак на белия дроб; PCR, полимеразна верижна реакция; TMB, туморен мутационен товар. 

Референции:

1.      Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268.

2.      Schwaederle M, Kurzrock R. Oncoscience 2015; 2: 779–780.

3.      Mansinho A et al. Expert Rev Anticancer Ther 2017; 17: 563–565.

4.      Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.

5.      Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015;21:3631–3619.

6.      Hirsch FR et al. Lancet 2016; 388: 1012–1024.

7.      Baumgart M. Am J Hematol Oncol 2015; 11: 10–13.

8.      Chakravarty D et al. JCO Precis Oncol 2017; doi: 10.1200/PO.17.00011.

9.      Global Oncology Trends Report 2018. Report by IQVIA Institute for Human Data Science 2019. Available at: https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/global-oncology-trends-2019 (Accessed January 2023).

10.   Gagan J, Van Allen EM. Genome Med 2015; 7: 80.

11.   Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22: 3281–3285.

12.   Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.

13.   Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.

14.   Zhao P et al. J Hematol Oncol 2019; 12: 54.

15.   Abida W et al. JAMA Oncol 2019; 5: 471–478.

16.   Kok M et al. ESMO Open 2019; 4(Suppl 2): e000511.

17.   NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Prostate Cancer v. 1 2023 — Sept 16, 2022, Available at: https://www.nccn.org/guidelines/guidelines-detail?category=1&id=1459 (Accessed January 2023)

18.   FDA approves pembrolizumab for first-line treatment of MSI-H/dMMR colorectal cancer. Available at: https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-pembrolizumab-first-line-treatment-msi-hdmmr-colorectal-cancer (Accessed January 2023).

19.   FDA approves pembrolizumab for adults and children with TMB-H solid tumors, 2020. Available at: https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-pembrolizumab-adults-and-children-tmb-h-solid-tumors (Accessed January 2023).

20.   Gandara DR et al. Nat Med 2018; 24: 1441–1448.

21. Yarchoan M et al. JCI Insight 2019; 4: e126908

22. Marabelle A et al. Ann Oncol. 2019;30(suppl_5):v475-v532.

23. Socinski M. Ann Oncol 2019; 30(suppl_5): v851–v934.

24.   Khagi Y et al. Clin Cancer Res 2017; 23: 5729–5736.

25.   NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Non-Small Cell Lung
Cancer v 1.2023 — Dec 22, 2022. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf  (Accessed January 2023).

26.   Kalemkerian GP et al. J Clin Oncol 2018; 36: 911–919.

27.   Lindeman NI et al. J Mol Diagn 2018; 20: 129–159.