Изберете, за да продължите

Уебсайтът foundationmedicine.bg е информационен уебсайт, който предоставя информация относно принципите и прилагането на прецизната медицина и на геномното профилиране, както и за предоставяните от Foundation Medicine, Inc. услуги. Изберете една от двете опции, преди да продължите посещението на сайта.
orange

Водещ подход за изчерпателно геномно профилиране

Нашият подход

Foundation Medicine прави широкообхватно изследване на туморния геном 

Подходът на изчерпателното геномно профилиране на Foundation Medicine* използва технологията секвениране от следващо поколение (NGS), за да изследва участъци от туморния геном, които другите тестове могат да пропуснат. 1–13 Изчерпателното геномно профилиране открива както нови, така и известни варианти, включително четирите основни класа геномни алтерации – базови субституции, инсерции или делеции, промени в броя на копията и генни пренареждания – в изчерпателен набор от свързани с рака гени и оценява туморен мутационнен товар (TMB) ) или кръвен туморен мутационен товар (bTMB), и микросателитната нестабилност (MSI).†1–7 

Какво прави изчерпателното геномно профилиране различно?

*FoundationOne CDx и FoundationOne Heme докладват TMB. FoundationOne Liquid CDx докладва bTMB. FoundationOne CDx и FoundationOne Heme докладва MSI, FoundationOne Liquid CDx докладва статус на МSI-висок (MSI-H).
Ясен, задълбочен доклад

Ясен, задълбочен доклад в подкрепа на вземането на клинични решения 

Нашият ясен, задълбочен доклад помага при вземането на клинични решения, давайки информация за геномния профил на тумора на пациента, както и за свързаните таргетни терапии, имунотерапиите и подходящи клинични изпитвания. Одобрените терапии се изброени по азбучен ред, съгласно NCCN категории (за допълнителна информация относно NCCN категориите, моля, вижте на NCCN Compendium® (www.nccn.org). Докладите варират в зависимост от регионалните разлики, напр. докладите за ЕС включват/изброяват терапиите, одобрени в ЕС в подкрепа на вземането на клинични решения.‡14

Докладът също така обръща внимание на важните гени, свързани със заболяването, в които няма открити алтерации, подлежащи на докладване, както и на геномните алтерации, асоциирани с потенциална резистентност към терапия, за да помогне за изключване на потенциално неефективно лечение.14

 

Последователността на докладите от различни услуги на FoundationOne подпомага сравняването на резултатите в хода на лечението на пациента. 

Вижте примерен доклад 

FoundationOne CDx 

FoundationOne Liquid 

Валидиране

Широко валидиран и подкрепен с клинични доказателства  

Нашите услуги за изчерпателно геномно профилиране са подкрепени от значителни и нарастващи по количество клинични доказателства с над 450 публикации от основаването на Foundation Medicine. 15,16 Валидирането на услугите за изчерпателното геномно профилиране на Foundation Medicine е публикувано в най-престижните рецензирани издания. 4–7  

 FoundationOne

FoundationOne CDx

FoundationOne Liquid

FoundationOne Liquid CDx 

FoundationOne Heme 

*Изчерпателното геномно профилиране предоставя прогностична, диагностична и предиктивна нформация, в подкрепа на решения за лечение на пациенти в широк спектър от солидни тумори.

† FoundationOne CDx и FoundationOne Heme докладва TMB. FoundationOne Liquid CDx докладва bTMB. FoundationOne CDx и FoundationOne Heme докладва MSI, FoundationOne Liquid CDx докладва статус на МSI-висок (МSI-H).

‡ Терапиите, съдържащи се във версията на доклада за ЕС, може да са били одобрени чрез централизирана процедура на ЕС или чрез национална процедура в страна-членка на ЕС.

§За допълнителна информация относно категориите на NCCN, моля, вижте NCCN Compendium® (www.nccn.org).

¥Клиничното валидиране е демонстрирало съответствие със следните тестове за съпътстваща диагностика: cobas® EGFR Mutation Test, Ventana ALK (D5F3) CDx Assay, Vysis ALK Break-Apart FISH Probe Kit, therascreen® KRAS RGQ PCR Kit, Dako HER2 FISH PharmDx® Kit, cobas® BRAF V600 Mutation Test, THxID® BRAF kit. За повече информация, моля, вижте Техническите спецификации на FoundationOne®CDx, които можете да намерите на: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech.

¶ Клиничното валидиране е демонстрирало съответствие със следните тестове за съпътстваща диагностика: cobas® EGFR Mutation Test v2, анализ за клинично проучване (CTA=clinical trial assay) а полимеразна верижна реакция от туморна тъкан, и външно валидиран анализ на базата на циркулираща безклетъчна ДНК със секвениране от следващо поколение. За повече информация, моля, вижте Техническите спецификации на FoundationOne Liquid® CDx, които можете да намерите на: www.eifu.online/FMI/190070862.

bTMB, Кръвен туморен мутационен товар; FDA, Агенция по храните и лекарствата на САЩ; MSI, микросателитна нестабилност; NCCN, National Comprehensive Cancer Network; NGS, секвениране от следващо поколение; TMB, туморен мутационен товар.

Референции:

1.      FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2020. Available at: https://www.foundationmedicine.com/test/foundationone-cdx (Accessed May 2021).

2.      FoundationOne® Liquid CDx Technical Specifications, 2020. Available at: https://www.foundationmedicine.com/test/foundationone-liquid-cdx (Accessed May 2021)

3.      FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2019. Available at: https://www.foundationmedicine.com/test/foundationone-heme (Accessed  May 2021).

4.      Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.

5.      Woodhouse R et al. (2020) Clinical and analytical validation of FoundationOne Liquid CDx, a novel 324-Gene cfDNA-based comprehensive genomic profiling assay for cancers of solid tumor origin. PLoS ONE 15(9): e0237802. September 25, 2020 Accessed at: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0237802 (Accessed May 2021).

6.      Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.

7.      He J et al. Blood 2016; 127: 3004–3014.

8.      Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.

9.      Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9: 34.

10.   Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268.

11.   Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22: 3281–3285.

12.   Ross JS et al. Gynecol Oncol 2013; 130: 554–559.

13.   Hall MJ et al. J Clin Oncol 2016; 34: 1523–1523.

14.   FoundationOne®CDx Sample Report. Available at: https://assets.ctfassets.net/w98cd481qyp0/2pusoGEB1tZXWHYL3vlDnv/b2a6ede771218a007f9ca36fe76c2c70/F1CDx_NSCLC_CDx_Elevated_TMB.pdf (Accessed May 2021)

15.  A search for "Foundation Medicine"[Affiliation] on the NCBI database resulted in 623 publications, as of May 2021, Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%22Foundation+Medicine%22%5BAffiliation%5D (Accessed May 2021)

16.   Foundation Medicine Publications. Available at: https://www.foundationmedicine.com/resources (Accessed May 2021).

17.   FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Accessed May 2021).

18.   FoundationOne®CDx Clinical and analytical validation https://www.rochefoundationmedicine.com/content/websites/fmi-landing/en/accessandfunding.html (Accessed May 2021)

19.   FoundationOne Liquid CDx FDA Approval, 2020. Available at: https://www.foundationmedicine.com/press-releases/445c1f9e-6cbb-488b-84ad-5f133612b721 (Accessed May 2021).