Изберете, за да продължите

Уебсайтът foundationmedicine.bg е информационен уебсайт, който предоставя информация относно принципите и прилагането на прецизната медицина и на геномното профилиране, както и за предоставяните от Foundation Medicine, Inc. услуги. Изберете една от двете опции, преди да продължите посещението на сайта.
orange

Водещ подход за изчерпателно геномно профилиране

Нашият подход

Foundation Medicine прави широкообхватно изследване на туморния геном 

Подходът на изчерпателното геномно профилиране на Foundation Medicine използва технологията секвениране от следващо поколение (NGS), за да изследва участъци от туморния геном, които другите тестове могат да пропуснат.1–12 Изчерпателното геномно профилиране открива четирите основни класа геномни алтерации – базови субституции, инсерции и делеции, промени (алтерации) на броя на копията и генни пренареждания – в изчерпателен набор от свързани с рака гени и оценява туморния мутационен товар (TMB) и микросателитната нестабилност (MSI).*1–6

Какво прави изчерпателното геномно профилиране различно?

Ясен, задълбочен доклад

Докладът за Европейския Съюз (ЕС) включва терапии, одобрени в ЕС, за подкрепа при вземането на клинични решения

Нашият ясен, задълбочен доклад помага при вземането на клинични решения, давайки информация за геномния профил на пациента, както и за свързаните таргетни терапии, имунотерапии и съответните клинични изпитвания. Докладът също така обръща внимание на важните гени, свързани със заболяването, в които няма открити алтерации, подлежащи на докладване, както и на геномните алтерации, асоциирани с потенциална резистентност към терапия, за да помогне при изключването на потенциално неефективното лечение.13

Новият доклад за ЕС включва терапии, одобрени в ЕС.

References
 1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2019. Available at: https://assets.ctfassets.net/vhribv12lmne/4ZHUEfEiI8iOCk2Q6saGcU/11dd3b532e30c34f56cb8e9b4a896783/F1CDx_TechSpecs_10-06_digital.pdf (Accessed July 2019).
 2. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed July 2019).
 3. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2019. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed July 2019).
 4. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 5. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
 6. He J et al. Blood 2016; 127: 3004–3014.
 7. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 8. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9: 34.
 9. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268.
 10. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22: 3281–3285.
 11. Ross JS et al. Gynecol Oncol 2013; 130: 554–559.
 12. Hall MJ et al. J Clin Oncol 2016; 34: 1523–1523.
 13. FoundationOne®CDx Sample Report, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx (Accessed July 2019).
 14. A search for “Foundation Medicine”[Affiliation] on the NCBI database resulted in 321 publications, as of October 2018. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/term=%E2%80%9CFoundation+Medicine%E2%80%9D%5BAffiliation%5D (Accessed July 2019).
 15. Foundation Medicine Publications. Available at: https://www.foundationmedicine.com/publications (Accessed July 2019).
 16. FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Accessed July 2019).
 17. FoundationOne®CDx clinical validation, 2017. Available at: http://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx (Accessed July 2019).